Seznam zkratek
 
 
 Všeobecné zkratky
 
fasc.fasciklgr.groši.č.inventární číslo
inv. č.inventární číslokart.kartonk.m.,KMkonvenční měna
kr.krejcarlitliteraturaman.manuál
míš.míšeňskýnesig.,nesign.nesignovánopf.fenik
ped.pedálpoz.pozitivrkp.rukopis
r.m.říšská markaŘAřád augustiniánůŘRřád redemptoristů
ŘPřád premonstrátůs.,str.stranasig., sign.signatura
SObAstátní oblastní archivSOkAstátní okresní archivSÚAstátní ústřední archiv
sv.svazekv.m., VMvídeňská měnaVsvelkostatek
zl.zlatý
 
 Zkratky v databázi varhan
 
 typ práce
+pedpřístavba pedálu+pozpřístavba pozitivu?Pneznámý typ práce-pozitiv
?Vneznámý typ práce-varhanyčPčištění pozitivučP+lPčištění a ladění pozitivu
čVčištění varhančV+lVčištění a ladění varhanDdokumentace, záznam
dar-Vzískání nástroje daremdemVdemontáž varhandep.Vuskladnění varhan
dopldoplatek za prácidoVdostavba varhanfigpořízení figurální výzdoby
genoVgenerální oprava varhaninvinventární záznamj-oVjednání o opravě
jVjednání o stavbě varhank,oVkonzervace a oprava varhankmVkoupě materiálu z varhan
kol-Vkolaudace nástrojekVkonzervace varhanzakoupení kůže na opravu měchů či varhan.
lPladění pozitivulVladění varhanndPnávrh na dokončení pozitivu
ndVnávrh na dokončení varhannoPnávrh na opravu pozitivunoVnávrh na opravu varhan
nPnávrh na stavbu pozitivunpřVnávrh na přestavbu varhannrVnávrh na rozšíření varhan
nVnávrh na stavbu varhano řemoprava řemenůodstrodstranění nástroje
oMPoprava měchů pozitivu.oMVoprava měchů varhanoPoprava pozitivu
oP-pdoplnění prospektových píšťal pozitivuoP-vvýměna rejstříků pozitivu za novéoRoprava regálu
orVprověření rozpočtu na práci na varhanáchoVoprava varhanoV-pdoplnění prospektových píšťal varhan
oV-vvýměna rejstříků za nové.Pstavba nového nástroje-pozitivuplVplatba za varhany
Pmstavba nového pozitivu s použitím materiálu ze starého nástrojepoVposudek na varhanypřlVpřeladění varhan
přPpřestavba pozitivupřtrVpřestavba traktury nástrojepřVpřestavba varhan
Psvestavba nového stroje do staré skříně pozitivupVpráce na varhanáchRstavba nového nástroje - regálu
r-rVrozpočet na renovaci varhanrekVrekonstrukce varhanrekv.Prekvizice prospektových píšťal pozitivu
rekv.Vrekvizice prospektových píšťal varhanrestPrestaurování pozitivurestVrestaurování varhan
rozProzebrání pozitivurozPedrozšíření rozsahu pedálurozšVrozšíření varhan
rozVrozebrání varhanrPrenovace pozitivurVrenovace varhan
řemzakoupení řemenů k nástrojisestVsestavení rozebraných varhansml Psmlouva na postavení positivu
sml Vsmlouva na postavení varhanšPštafírování pozitivušVštafírování varhan
t-nkVpřenesení varhan na nový kůr ze starého kůrutrfPtransfer pozitivu do jiné lokalitytrfRtransfer regálu do jiné lokality
trfVtransfer varhan z/do jiné lokalitytrVtransfer varhan do nově postaveného kostelaú.skřúprava skříně varhan
úprVúprava varhanúVsmlouva na údržbu varhanúVúdržba, servis
Vstavba nového nástroje-varhanV-dost.dostavba dalšího strojeV-hlsstavba nového hlavního stroje
venpřipojení ventilátoruviPprohlédnutí pozitivuviVprohlédnutí varhan
Vmstavba nového nástroje s použitím materiálu ze starého nástrojeVsvestavba nového stroje do staré skřínězáVzánik varhan za nejasných okolností
zPzánik pozitivuzsVzapočetí stavby varhanzVzánik varhan
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail