Seznam zkratek
 
 
 Všeobecné zkratky
 
fasc.fasciklgr.groši.č.inventární číslo
inv. č.inventární číslokart.kartonk.m.,KMkonvenční měna
kr.krejcarlitliteraturaman.manuál
míš.míšeňskýnesig.,nesign.nesignovánopf.fenik
ped.pedálpoz.pozitivrkp.rukopis
r.m.říšská markaŘAřád augustiniánůŘRřád redemptoristů
ŘPřád premonstrátůs.,str.stranasig., sign.signatura
SObAstátní oblastní archivSOkAstátní okresní archivSÚAstátní ústřední archiv
sv.svazekv.m., VMvídeňská měnaVsvelkostatek
zl.zlatý
 
 Zkratky v databázi varhan
 
 typ práce
+pedpřístavba pedálu+pozpřístavba pozitivu?Pneznámý typ práce-pozitiv
?Vneznámý typ práce-varhanyčPčištění pozitivučP+lPčištění a ladění pozitivu
čVčištění varhančV+lVčištění a ladění varhanDdokumentace, záznam
dar-Vzískání nástroje daremdemVdemontáž varhandep.Vuskladnění varhan
dopldoplatek za prácidoVdostavba varhanfigpořízení figurální výzdoby
genoVgenerální oprava varhaninvinventární záznamj-oVjednání o opravě
jVjednání o stavbě varhank,oVkonzervace a oprava varhankmVkoupě materiálu z varhan
kol-Vkolaudace nástrojekVkonzervace varhanzakoupení kůže na opravu měchů či varhan.
lPladění pozitivulVladění varhanndPnávrh na dokončení pozitivu
ndVnávrh na dokončení varhannoPnávrh na opravu pozitivunoVnávrh na opravu varhan
nPnávrh na stavbu pozitivunpřVnávrh na přestavbu varhannrVnávrh na rozšíření varhan
nVnávrh na stavbu varhano řemoprava řemenůodstrodstranění nástroje
oMPoprava měchů pozitivu.oMVoprava měchů varhanoPoprava pozitivu
oP-pdoplnění prospektových píšťal pozitivuoP-vvýměna rejstříků pozitivu za novéoRoprava regálu
orVprověření rozpočtu na práci na varhanáchoVoprava varhanoV-pdoplnění prospektových píšťal varhan
oV-vvýměna rejstříků za nové.Pstavba nového nástroje-pozitivuP-staršípořízení staršího positivu
plVplatba za varhanyPmstavba nového pozitivu s použitím materiálu ze starého nástrojepoVposudek na varhany
přlVpřeladění varhanpřPpřestavba pozitivupřtrVpřestavba traktury nástroje
přVpřestavba varhanPsvestavba nového stroje do staré skříně pozitivupVpráce na varhanách
Rstavba nového nástroje - regálur-rVrozpočet na renovaci varhanrekVrekonstrukce varhan
rekv.Prekvizice prospektových píšťal pozitivurekv.Vrekvizice prospektových píšťal varhanrestPrestaurování pozitivu
restVrestaurování varhanrozProzebrání pozitivurozPedrozšíření rozsahu pedálu
rozšVrozšíření varhanrozVrozebrání varhanrPrenovace pozitivu
rVrenovace varhanřemzakoupení řemenů k nástrojisestVsestavení rozebraných varhan
sml Psmlouva na postavení positivusml Vsmlouva na postavení varhanšPštafírování pozitivu
šVštafírování varhant-nkVpřenesení varhan na nový kůr ze starého kůrutrfPtransfer pozitivu do jiné lokality
trfRtransfer regálu do jiné lokalitytrfVtransfer varhan z/do jiné lokalitytrVtransfer varhan do nově postaveného kostela
ú.skřúprava skříně varhanúprVúprava varhanúVúdržba, servis
úVsmlouva na údržbu varhanVstavba nového nástroje-varhanV-dost.dostavba dalšího stroje
V-hlsstavba nového hlavního strojeV-staršípořízení starších varhanvenpřipojení ventilátoru
viPprohlédnutí pozitivuviVprohlédnutí varhanVmstavba nového nástroje s použitím materiálu ze starého nástroje
Vsvestavba nového stroje do staré skřínězáVzánik varhan za nejasných okolnostízPzánik pozitivu
zsVzapočetí stavby varhanzVzánik varhan
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail